Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden MyCast
Deze gebruiksvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) zijn van toepassing op het gebruik van de dienst (zoals hieronder gedefinieerd).
Deze gebruiksvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en MyCast.
Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van deze dienst.

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt verstaan:
Persoonlijk profiel – de persoonlijke pagina die door de gebruiker wordt aangemaakt en beheert wanneer hij zich aanmeldt op de website en waarmee hij gebruik kan maken van de dienst;

MyCast handelend onder de naam MyCast.nu statutair gevestigd te Naarden, Thorbeckelaan 45 1412 BM in Naarden, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 65975219;

Content – alle informatie die door de gebruiker via de website toegankelijk wordt gemaakt;

Database – de door MyCast aangelegde database(s) met daarin de profielen met de videofilmpjes en vacatures;

Dienst – de dienst die MyCast aan de gebruiker verleent via de website, waardoor de gebruiker via de account, onder de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden,
(i) in het geval de gebruiker Opdrachtgever is, een filmpje met bijbehorende vacature(s) en eventuele andere content kan plaatsen; en toegang en inzage in de database met profielen kan krijgen; of
(ii) in het geval de gebruiker Freelancer is, een profiel met filmpje en andere content kan plaatsen; en toegang en inzage in de database van profielen van de Opdrachtgever(s) kan krijgen;
Gebruiker – de Freelancer en/of de Opdrachtgever, die gebruik maakt van de dienst;

Gebruiksvoorwaarden – deze gebruiksvoorwaarden van MyCast;

Inloggegevens – de gebruikersnaam en wachtwoord van de gebruiker om toegang te krijgen tot zijn of haar account en om gebruik te kunnen maken van de dienst;

Intellectuele Eigendomsrechten – alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Partij – een partij (de Gebruiker en/of MyCast) bij deze gebruiksvoorwaarden;

Privacy Statement – het privacy statement van MyCast, beschikbaar op www.mycast.nu

Profiel – een door een Freelancer geplaatst filmpje waarin zijn of haar motivatie, gegevens, beschikbaarheid per vacaturetype, regio, dag en/of dagdelen e.d., zoals aangegeven op de website, wordt vermeld;

Vacaturefilmpje – een door een Opdrachtgever geplaatst filmpje waarin werk wordt aangeboden en waarop door een Freelancer kan worden gereageerd;

Website – de website van www.MyCast op http://www.MyCast en alle onderliggende pagina’s;

Opdrachtgever – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als Opdrachtgever gebruik maakt van de dienst;

Freelancer – de natuurlijke persoon die als Freelancer gebruik maakt van de dienst.

Artikel 2 Algemeen
2.1 MyCast is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op de website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de dienst onder de aandacht van de gebruiker gebracht. Indien de gebruiker de dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteert de gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden, is zijn/haar enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en zijn of haar account te beëindigen.

2.2 Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

Artikel 3 Toegang tot de dienst
3.1 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, geeft MyCast de gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusie, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de dienst en de website alsmede om de content in te zien en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

3.2 Op de website worden nadere voorwaarden gesteld waaronder de gebruiker gebruik kan maken van de dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop filmpjes en profielen kunnen worden aangemaakt en geplaatst.

3.3 Om gebruik te kunnen maken van de dienst dient de gebruiker een account aanmaken op de manier zoals beschreven op de website. De gebruiker staat er jegens MyCast voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn account verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een account op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de gebruiker tevens inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn of haar account.

3.4 De gebruiker staat er jegens MyCast voor in dat hij gerechtigd is om van de diensten gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. De gebruiker vrijwaart MyCast voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de dienst door de gebruiker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van profielen, filmpjes/vacatures of andere Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

3.5 De gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte content alsmede voor de aanpassing en/of aanvulling van de content indien deze niet langer correct is. De gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte content van groot belang is voor de optimale werking van de dienst.

3.6 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn of haar inloggegevens. Het is de gebruiker niet toegestaan zijn of haar inloggegevens aan derden te verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang te geven tot zijn of haar account. De gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de dienst wordt gemaakt. MyCast mag ervan uitgaan dat de gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn of haar inloggegevens. Zodra de gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de gebruiker MyCast daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens.

3.7 MyCast behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de inloggegevens van de gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de dienst.

3.8 MyCast is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de website en/of dienst door derden.

Artikel 4 Gebruik van de Dienst
4.1 De gebruiker aanvaardt dat de website en de dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij of zij die aantreft op de website en/of dienst op het moment van gebruik. MyCast sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de website en de dienst, tenzij anders is bepaald in deze gebruiksvoorwaarden.

4.2 De gebruiker erkent en aanvaardt dat MyCast alleen een platform biedt waarop Opdrachtgevers en Freelancers met elkaar in contact kunnen worden gebracht. MyCast heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de content en andere informatie die door de gebruikers met behulp van de website en/of dienst ter beschikking wordt gesteld. MyCast is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van profielen of vacatures. MyCast heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de dienst tussen de gebruikers wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

4.3 De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de website en/of dienst verricht.

4.4 MyCast is te allen tijde gerechtigd de dienst te wijzigen, aan te passen en/of te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de gebruiker. Indien de gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen, is zijn enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en zijn account te beëindigen.

Artikel 5 Verplichtingen van de Gebruiker
5.1 Door het plaatsen van filmpjes, profielen en/of andere content geeft de gebruiker MyCast toestemming deze profielen en/of andere content op de website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van diensten.

5.2 De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de profielen en/of andere content die zij ter beschikking stelt via de dienst gebruikt kan worden door Freelancern c.q. Opdrachtgevers. MyCast aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door andere gebruikers.

5.3 Het is de gebruiker niet toegestaan om content te plaatsen die:
a. reclameboodschappen bevat;
b. verwijst naar andere vacatures en/of profielen die niet vermeld staan op de website;
c. op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
d. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van MyCast te omzeilen;
e. bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de gebruiker bij MyCast betrokken is;
f. gebruik maakt van andere dan de door MyCast goedgekeurde tools om de website te doorzoeken dan wel die gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
g. gegevens van andere gebruikers verzamelt via de dienst om vervolgens deze gebruikers te benaderen voor werk en/of geschikte kandidaten;
h. gegevens van andere gebruikers gebruikt voor doeleinden anders dan die in deze gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van MyCast;
i. in strijd is met enige geldende wet- en/of regelgeving;
j. inbreuk maakt op de rechten van MyCast en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
k. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of
l. de belangen en goede naam van MyCast kan schaden.
5.4 Verder is het gebruiker niet toegestaan om filmpjes/profielen continue te verversen met als doel beter vindbaar te zijn op de website.

Buiten de in Artikel 5.3 genoemde redenen, kan MyCast een vacature, profiel en/of andere content verwijderen indien zij van mening is dat deze vacature, profiel en/of andere content, om welke reden dan ook, niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en/of deze gebruiksvoorwaarden of wanneer die op een andere wijze ongeschikt of ongewenst is.

5.6 De gebruiker garandeert dat de door haar geplaatste content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de filmpjes, vacatures en/of de profielen, geen inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden. Indien een gebruiker van mening is dat bepaalde content inbreuk maakt op zijn (Intellectuele Eigendoms)rechten dan wel de (Intellectuele Eigendoms)rechten van een andere gebruiker of een derde, zal de Gebruiker dit melden via yourcrew@MyCast.

5.7 MyCast behoudt zich het recht voor om content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (delen van) filmpjes, vacatures en/of bedrijfsinformatie c.q. Profiel, in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van de website, indien dit naar het oordeel van MyCast noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van MyCast. Het inkorten, wijzigen, weigeren en/of verwijderen kan onder meer plaatsvinden indien de gebruiker Artikel 5.3 overtreedt.

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtgever
6.1 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om:
a. profielen (in naam van een Freelancer) te plaatsen op de website;
b. de via de dienst verkregen content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
c. de door Freelancern verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie dan wel andere ongevraagde communicatie, anders dan voor openstaande concrete vacatures;
d. andere Opdrachtgevers te benaderen met (geschikte) Freelancern;
e. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.
6.2 Opdrachtgever mag enkel actieve profielen en contactgegevens van Freelancern uit de Database gebruiken om de Freelancer te benaderen voor een passende, concrete en openstaande vacature.

Artikel 7 Verplichtingen van de Freelancer
7.1 Het is de Freelancer niet toegestaan om:
a. profielen (in naam van de Opdrachtgever) te plaatsen op de website;
b. de via de dienst verkregen content te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
c. de door gebruikers verstrekte contactgegevens te gebruiken voor commerciële, ideële of charitatieve communicatie en/of anders dan te reageren op openstaande concrete vacatures en/of voor andere ongevraagde communicatie;
d. andere Freelancern te benaderen;
e. derden in te schakelen om één van de in dit Artikel vermelde handelingen te verrichten.

Artikel 8 Betaling
8.1 Alle offertes, inclusief aanbiedingen, van MyCast zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk anders is vermeld.

8.2 Opdrachten van de gebruiker aan MyCast binden MyCast pas nadat de opdracht door MyCast per e-mail is bevestigd, dan wel nadat MyCast kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst te zijn begonnen.

8.3 Voor gebruikmaking van de dienst (voor de Opdrachtgever) is een vergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding wordt op de website vermeld.
8.4 De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijswijzingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen diensten.

8.5 Betaling vindt plaats (door Opdrachtgever) op 1e van iedere maand. Dit gebeurt via een een eenmalige betaling. Bij het uitblijven van de betaling zal het profiel worden geblokkeerd.

8.6 Na aanmelding (door Opdrachtgever) wordt er een eenmalige betaling verricht, deze betaling is 30 dagen geldig.
De gebruiker zorgt voor een toereikend bank- of girosaldo, zodat het verschuldigde bedrag kan worden geïncasseerd. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling. De gebruiker geeft MyCast toestemming om het volledige bedrag te incasseren.

8.7 Bij afmelden van het profiel (door de Opdrachtgever) zal het profiel worden stopgezet. De gebruiker (hier Opdrachtgever) zal dit voor het eerste van iedere maand dienen te doen.

8.8 Vanaf het moment dat een betaling voor de eerste keer wordt geweigerd en/of gestorneerd en/ is de gebruiker automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is.

8.9 Enig beroep door de gebruiker op opschorting en/of verrekening is niet toegestaan.

8.10 Ten aanzien van reeds betaalde bedragen dan wel bedragen die op grond van de gebruiksvoorwaarden opeisbaar zijn geworden, vindt nimmer restitutie plaats.

Artikel 9 Beschikbaarheid van de dienst
9.1 MyCast is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de gebruiker, de website en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de website en/of dienst.

9.2 MyCast is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of in de dienst aan te brengen.

9.3 MyCast garandeert niet dat de website en/of de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. MyCast is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de website en/of de dienst.

Artikel 10 Intellectuele Eigendomsrechten
10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de website en de diensten, alsmede die via de website en diensten toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de vacatures en profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, met uitzondering van de content, berusten bij MyCast en/of haar licentiegevers.

10.2 Ten aanzien van de door de gebruiker op de website geplaatste content, verstrekt de gebruiker aan MyCast een kosteloze, wereldwijd, onherroepelijk, sub-licentieerbaar en overdraagbaar recht om deze content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van de dienst vereist is.

10.3 Het is de gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de dienst of de website toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen content van andere gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij MyCast of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.
10.4 Het is de gebruiker niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

10.5 Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de gebruiker over te dragen. De gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van MyCast zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop MyCast Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

Artikel 11 Database
11.1 De database van MyCast is aan te merken als een database in de zin van Artikel 1. MyCast is de producent van deze database en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze database. De gebruiker mag gegevens uit de database alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de dienst is toegestaan. De gebruiker mag niet, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MyCast, een substantieel gedeelte van de inhoud van de database opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de database herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de databankenwet.

11.2 In aanvulling op Artikel 5.3 is het de gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de dienst. Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de database toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien.

Artikel 12 Privacy
12.1 Tijdens het aanmaken van het account en gedurende het verlenen van de dienst, verstrekt de gebruiker (persoons)gegevens aan MyCast. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van MyCast en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 MyCast aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door MyCast indien sprake is van overmacht.

14.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van de dienst cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van MyCast, tekortkomingen van door MyCast ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

14.3 Indien de overmacht ten minste dertig (30) dagen voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

Artikel 15 Duur & Beëindiging
15.1 De gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de dienst te staken en zijn of haar ccount te beëindigen.

15.2 MyCast en de gebruiker hebben het recht de overeenkomst tot gebruik van de website en de dienst te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en deze partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming daarvan.

15.3 De door MyCast voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

15.4 MyCast wijst Freelancer er op dat hij geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld Artikel 7:46d lid 1 BW. De dienst wordt door MyCast namelijk direct met instemming van Freelancer uitgevoerd, zoals bedoeld in Artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

15.5 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die MyCast ten dienste staan, is MyCast te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder voorafgaande uitleg en onder op enige wijze schadeplichtig te worden jegens de gebruiker, gerechtigd om:
a. de activiteiten van de gebruiker in verband met de dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen;
b. het account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen; en/of
c. content te verwijderen.

Artikel 16 Boetebeding
16.1 Indien gebruiker artikelen 5, 6 en/of 7 van deze gebruiksvoorwaarden schendt, is deze gebruiker MyCast per overtreding, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van EUR [invoeren],– verschuldigd, onverminderd de uitoefening van overige aan MyCast toekomende rechten waaronder begrepen maar niet beperkt tot het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 17 Varia
17.1 Op deze gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de dienst en de website is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die tussen de gebruiker en MyCast ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

17.3 MyCast mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de gebruiker het gebruik van de dienst staken en zijn of haar account beëindigen.

17.4 Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de gebruiker en MyCast aan het overblijvende gedeelte verbonden. MyCast zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Laatste update: juli 2020