Privacy Policy

MyCast neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van MyCast uiteen gezet. Dit Privacy Statement heeft betrekking op de persoonsgegevens die myCast via de website verzamelt.

1.  Wie is MyCast?
MyCast is een onderneming dat een online platform aanbiedt en als zodanig opdrachtgevers en freelancers met elkaar in contact brengt. MyCast is gevestigd te Naarden aan de Thorbeckelaan 45, 1412 BM en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65975219.

2.  Welke informatie wordt door MyCast verzameld en verwerkt?
Account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de dienst die MyCast aanbiedt, dient u een persoonlijk account aan te maken. Wanneer u een dergelijk account creëert, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kan altijd in het account worden aangepast.
Het aanmaken van een Account is verplicht. U kunt geen gebruik maken van de dienst indien u geen profiel aanmaakt. Bij het aanmaken van een profiel als freelancer of als opdrachtgever gaat u akkoord dat u gegevens zichtbaar zijn voor alle gebruikers van MyCast en ook de beheerders van MyCast. MyCast verstrekt op geen enkele wijze informatie aan externe partijen.

Automatisch Gegenereerde Informatie
MyCast verzamelt ook Automatisch Gegenereerde Informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt alsmede “cookies”.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Mycast ze?
Ter uitvoering van de dienst maakt MyCast gebruik van cookies die door uw browser tijdelijk (“sessie” cookies) of voor langere tijd (“permanente” cookies) worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van MyCast naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van myCast.nu teruggestuurd wordt.

Met behulp van een permanente cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de website speciaal op u worden ingesteld. Hiermee bespaart u dus tijd. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en van welke opties op de website u gebruik maakt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen of geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de dienst of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) de dienst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Indien wel gebruik wordt gemaakt van cookies, adviseert MyCast u om uit te loggen indien u een publiek toegankelijke computer verlaat alsmede om het verleende wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden.

4. Voor welke doeleinden zal MyCast verzamelde informatie gebruiken?
Doeleinden
MyCast zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
* om de dienst zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen;
* om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
* om u informatie te zenden over de werking van de dienst;
* om u informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten, van MyCast;
* om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;

Gebruik door MyCast
MyCast biedt een digitaal platform die het aanbod van freelancers en opdrachtgevers bij elkaar brengt. Om er voor te zorgen dat u relevante profielen te zien krijgt en dat de door u geplaatste profielen door relevante freelancers en/of opdrachtgevers worden gelezen, plaatst MyCast delen van uw persoonsgegevens op de Website. Sommige persoonsgegevens worden opgenomen in het zoeksysteem van MyCast met behulp waarvan kan worden berekend of er een match bestaat tussen de partij die een profiel heeft geplaatst en de freelancers/opdrachtgevers.

Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal MyCast uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

MyCast kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst aan u (bijvoorbeeld door uw gegevens aan potentiële opdrachtgevers te zenden of aan een credit card maatschappij als u een betaling doet) en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerde Informatie met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan MyCast uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

MyCast wijst u er verder op dat derden van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen die u zelf op het openbare gedeelte van de website plaatst. Ook kunnen door u op de website geplaatste gegevens door externe websites, als zoekmachines, worden geïndexeerd. MyCast heeft geen controle over en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omspringen.

Google Analytics
MyCast maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven om MyCast te helpen analyseren hoe u van de diensten gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor MyCast bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor MyCast en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren.
Google Inc. en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor-privacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

5. Op welke wijze beschermt MyCast persoonlijke informatie?
MyCast heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is de website zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL (de webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien u tweemaal klikt op het slotje, kunt u controleren of u veilig contact hebt met de website. MyCast kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door MyCast getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. Tevens wijst MyCast u er op dat de door u met behulp van de dienst openbaar gemaakte content door derden zal worden bekeken en gebruikt. MyCast kan niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens nooit voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

6. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van MyCast, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat MyCast fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU
Gezien het feit dat MyCast gebruik maakt van Google Analytics, zoals hierboven beschreven in paragraaf 4, geeft MyCast persoonsgegevens van u door aan de Verenigde Staten. Het feit dat Google is aangesloten bij het Safe Harbour-programma betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Bewaren van uw gegevens
MyCast bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

9. Kennisneming en verbetering van uw gegevens
In uw account kunt u altijd uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig wijzigen. Indien u wilt weten welke gegevens MyCast naast de gegevens uit uw account over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met yourcrew@MyCast.nu.

MyCast zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of MyCast persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt MyCast u tevens een volledig voerzicht van de persoonsgegevens die MyCast over u verwerkt.

U kunt MyCast aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. MyCast zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, MyCast aan het verzoek zal voldoen.

10. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van MyCast?
De dienst kan hyperlinks bevatten waarmee u de dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. MyCast heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website zijn verkregen. MyCast accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.

12. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan yourcrew@MyCast.nu

Laatste update: juli 2020